groene daken subsidieGroene daken hebben een positief effect op het gebied van energiebesparing. Daarnaast draagt het groendak bij aan een beter woon- en leefklimaat. Het groendak zorgt voor aangename diversiteit in het woongebied. De beplanting voor een luchtzuiverende werking. Gemeenten, provincie en het rijk moedigen aanleg van groendaken dan ook aan. Dit doen ze door middel van groene daken subsidie. Het energiebesparende en milieuvriendelijke effect van het groendak levert dus ook financiële voordelen op.

gdb

Voorwaarde subsidieregeling groendak

Wanneer u de gemeente wilt laten meebetalen bij de aankoop van uw beplante dak, moet de aanleg aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat de aanleg door een erkend bedrijf wordt uitgevoerd. Daarnaast is de hoeveelheid water die het beplante dak kan opvangen van belang. De buffergrens ligt op minimaal 18 liter per m2. In de offerte die u van een erkende bedrijf ontvangt staat de buffercapaciteit omschreven. Voor meer informatie en (procedure)eisen kunt u zich wenden tot uw gemeente.

Subsidiemogelijkheden particulieren

mogelijkhedenGemeenten willen graag voldoen aan het imago van ‘groene gemeente’. Dit heeft tot gevolg dat particulieren die overgaan op ‘het groene dak’ in steeds meer gemeenten een beroep kunt doen op een subsidieregeling.   Uw gemeente kan u meer vertellen over de exacte mogelijkheden en de aanvraagprocedure. Wel kunnen we u in het algemeen wat tips geven. Op energiesubsidiewijzer.nl kunt u heel eenvoudig per gemeente nagaan welke subsidie mogelijkheden er zijn. Overigens hoeft het niet alleen te gaan om groene daken subsidie. Veel gemeenten bieden een tweede stimuleringsmogelijkheid in de vorm van voordelige leningen.  Hiermee kunnen energiebesparende maatregelingen in of aan de woning getroffen worden. Voor de aanleg van groendaken worden, gemeente afhankelijk, zowel voordelig lenen als subsidiemogelijkheden aangeboden.

Groene daken subsidie bedrijven

Ook bedrijven kunnen gebruikmaken van gelijke subsidies als particulieren. Daarnaast zijn er voor bedrijven nog speciale ‘potjes’, waaronder de VAMIL-regeling en de MIA. VAMIL staat voor Willekeurige afschrijving Milieu investering. Ondernemers kunnen tot 75% van de gedane investering afschrijven op een willekeurig moment. Dit verlaagd op een gunstig moment de fiscale winst en hoeft er minder te worden afgedragen wat gunstig is voor de liquiditeit.

MIA staat voor Milieu-Investeringsaftrek. Met deze regeling is het voor ondernemers mogelijk 36% van de investeringskosten  in mindering brengen op de fiscale winst. Aan de  MIA en VAMIL-regeling zijn bepaalde regels verbonden. U leest er meer over op de site van de Belastingdienst.

Subsidie extensief en intensief groen dak

Wanneer gemeenten voorzien in een vergoeding of aantrekkelijke lening, doen ze dit vaak voor zowel extensief als intensief groene daken. Het extensieve groen dak heeft een ‘zelfverzorgende’ begroeiing als gras, mos, vetplanten en kruiden. Dit type groendak wordt ook wel sedumdak genoemd. De andere variant, het intensieve groendak heeft beplanting die onderhoud vragen zoals bloemen, struiken en soms zelfs bomen.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

zak geldEr is geen eenduidig beleid over de tegemoetkoming bij sedumdaken en groendaken. Gemeenten hanteren in de meeste gevallen vergoeding voor aanleg en een m2 vergoeding. Vergoedingen bedragen van 50% van de aanlegkosten tot volledige vergoeding tot 1500 euro. Sommige gemeenten subsidiëren 25 euro per m2 tot een oppervlak van 100 meter. Binnen andere gemeenten zijn aanvragen mogelijk tot 25.000 euro. Hoe groter de gemeente, en hoe groener een gemeente wil zijn, hoe gunstiger de subsidie vaak uitvalt.

Wat zijn de eisen?

De naam waaronder regelingen bekend kunnen per gemeente verschillen. De ene gemeente noemt het ‘stimuleringsregeling sedumdaken’, bij de andere gemeente dient u een aanvraag ‘subsidieregeling groene daken en gevels’ in. Net als de naam en de vergoeding verschillen ook de eisen die gesteld worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Veel voorkomende eisen zijn: een minimale dakoppervlak, de waterbergende capaciteit, aanwezigheid van een wortelkerende laag en de dakhelling. Ook dient de aanvraag per jaar voor een bepaalde datum te zijn ingediend.

Kies een erkend bedrijf groene daken!

Niet elk dak is geschikt om te transformeren tot een groen dak. In de eerste plaats moet de dakconstructie aan bepaalde eisen voldoen. Het waterbergende capaciteit plus beplanting kan een extra belasting voor het dak opleveren van 40 tot 80 kilo per m2. Ook is niet elke type dag geschikt. Geschikte daken zijn EPDM daken, Bitum daken en daken van beton. De dakhelling mag niet meer bedragen dan 45 graden. Uiteraard moet de dakbedekking waterdicht zijn. De dakbedekking mag niet ouder zijn dan tien jaar.

Kortom, de aanleg van een groen dak moet weloverwegen gebeuren. Een erkend bedrijf, gespecialiseerd in de aanleg van groene daken, verzorgt naast aanleg ook controles en metingen. Dit zorgt voor zekerheid, veiligheid en een goed eindresultaat.  Samenwerken met een erkend bedrijf is ook een harde eis wanneer u gebruik wilt maken van de subsidieregelingen groene daken.

Samengevat

Kiest u voor een groen- of sedumdak en wilt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten? Steek dan tijdig uw licht op en laat u goed informeren. Bespreek met uw aannemer of  ontwikkelaar uw wensen en vraag naar de mogelijkheden. Kies een erkend bedrijf voor de aanleg en laat u ook door hen goed informeren. En tenslotte, neem contact op met uw gemeente en de provincie, en, indien u ondernemer bent, met uw belastingadviseur of de belastingdienst.